Regulamin Geoportalu Województwa Łódzkiego

Użytkownicy / Klienci są zobowiązani do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów Geoportalu. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika / Klienta, że go rozumie i akceptuje.

Użytkownicy / Klienci są zobowiązani do korzystania z Geoportalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Geoportal – Geoportal Województwa Łódzkiego dostępny pod adresem: www.geoportal.lodzkie.pl
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 6. Usługa interaktywna – usługa umożliwiająca dodawanie, usuwanie, modyfikowanie geometrii i atrybutów obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych.
 7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 8. Użytkownik – osoba przeglądająca lub korzystająca z Geoportalu, posiadająca uprawnienia do pracy na aplikacjach lub / i bazach danych.
 9. Klient - osoba nie będąca Użytkownikiem, korzystająca z usług elektronicznych udostępnionych przez Geoportal.
 10. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość Użytkownika.
 11. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska.
 12. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
 13. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z usług interaktywnych
 14. Właściciel Geoportalu – Województwo Łódzkie.

II. Informacje ogólne

 1. Dostęp do zbiorów i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  a) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - art.40a (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1629),
  b) Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489),
  c) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – art. 15 (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1114).
 2. Prezentowane w Geoportalu Województwa Łódzkiego mapy mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalne, nie mogą być podstawą czynności administracyjnych czy urzędowych. Informacje zawarte w Geoportalu mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, w zastosowaniach prywatnych lub naukowych, w zakresie dozwolonym Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Mapy ani żadne ich części bez pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

III. Dostęp do usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów Geoportalu Województwa Łódzkiego
  a) przez Użytkowników (autoryzowani) i Klientów (nieautoryzowani),
  b) przez inne Organy administracji.
 2. Usługi informacyjne dostępne są dla Użytkowników oraz Klientów.
 3. Usługi interaktywne dostępne są wyłącznie dla Użytkowników (autoryzowani – po dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu się do systemu).
 4. Rejestracja Użytkownika ma charakter jednorazowy i służy uzyskaniu danych niezbędnych do stworzenia konta Użytkownika, zebrania statystyk odwiedzin i późniejszego zalogowania.
 5. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”).
 6. W czasie procesu rejestracji Użytkownik definiuje login i hasło wykorzystywane później w procesie logowania.
 7. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili może dokonać modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.

IV. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługi danych przestrzennych udostępnione na Geoportalu Województwa Łódzkiego:
  a) usługa wyszukiwania (CSW) - tj. wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
  b) usługa przeglądania (WMS) - tj. wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych
  c) usługa pobierania (WFS) – tj. kopiowanie całych zbiorów danych lub ich części.
 2. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.

V. Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników i Klientów

 1. Dostęp do zbioru danych pochodzących z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jest odpłatny na podstawie art. 40a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Korzystanie z zasobów Geoportalu jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.666).
 3. Użytkownik / Klient nie ma prawa kopiować, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania zdarzeń zgodnie z prawdą i ich aktualnym stanem, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Wskazanie nieprawdziwego zdarzenia skutkuje automatycznym zablokowaniem konta Użytkownika. Jeśli nieprawdziwe zgłoszenie wywołało reakcję określonych służb (szczególnie w zakresie bezpieczeństwa publicznego) zgłaszający może zostać zlokalizowany przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych a następnie pociągnięty do odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych informacji.

VI. Zasady korzystania z danych pochodzących z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Organy administracji

 1. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.
 2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Organ administracji, któremu udostępniono dane.
 3. Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692).
 4. Dane te udostępnia się organom administracji publicznej na wniosek, którego wzór jest załącznikiem do ww. Rozporządzenia.
 5. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

VII. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

 1. Przy korzystaniu z zasobów Geoportalu zabronione jest:
  a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Geoportalu,
  b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Geoportal.

VIII. Linkowanie

 1. Linkowanie czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www linku do Geoportalu jest bezpłatne.
 2. Usługa umożliwia wycentrowanie mapy do konkretnej skali i obszaru.
 3. Link może mieć postać pliku tekstowego bądź obrazka

IX. Osadzanie mapy

 1. Osadzanie mapy to umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www okna mapowego z dynamiczną zawartością pochodzącą z Geoportalu.
 2. Usługa umożliwia interaktywne przeglądanie udostępnianej kompozycji mapowej.

X. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Geoportalu wymagane jest:

 1. Połączenie z siecią Internet;
 2. Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu Cookies oraz Java Script;
 3. Zainstalowana przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox w wersji minimum 3.5, Internet Explorer w wersji minimum 8, Chrome w wersji minimum 4.

XI. Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 Ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe”.

XII. Informacja dodatkowa

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: geoportal@lodzkie.pl.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 05.08.2013 r.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geoportalu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geoportalem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.
 7. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geoportalu.
 8. Geoportal, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 9. Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez niniejszy Geoportal.

REGULAMIN „Sklepu On-Line” w Portalu udostępniania map

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poprzez „Sklep On-Line” rozumie się odpłatne udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzone poprzez sieć Internet przez Marszałka Województwa Łódzkiego, za pośrednictwem Wydziału - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pod adresem: www.rsip.lodzkie.pl
 2. Dane kontaktowe „Sklepu On-Line”:
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  Departament Geodezji i Kartografii
  Wydział - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  ul. Solna 14, 91-423 Łódź
  nr tel.: 42 663 36 40, fax 42 663 36 22
  e-mail: mapy@lodzkie.pl
 3. Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania danych w „Sklepie On-Line” dostępne są na stronie www.geoportal.lodzkie.pl w zakładce WODGIK/Udostępnianie map.

§2. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DANYCH Z ZASOBU

 1. „Sklep On-Line” służy do pozyskiwania poprzez sieć Internet przez Wnioskodawcę, materiałów i danych znajdujących się w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 2. Pozyskanie za pomocą „Sklepu On-Line” danych i materiałów, o których mowa w paragrafie 2.1 jest możliwe po uprzedniej rejestracji Zamawiającego, polegającej na wypełnieniu formularza „Rejestracja nowego użytkownika”.
 3. Składanie wniosków na dane i materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pomocą „Sklepu On-Line” odbywa się poprzez wypełnienie „Wniosku o udostępnienie”, który jest weryfikowany przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  Po poprawnej weryfikacji "Wniosku o udostępnienie” zamawiający jest zobowiązany wypełnić formularz "WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO" i przesłać na adres mapy@lodzkie.pl(wniosek można pobrać ze strony www.rsip.lodzkie.pl).
 4. Składanie „Wniosków o udostępnienie” w „Sklepie On-Line” może dokonywać Zamawiający, po zarejestrowaniu konta w „Sklepie On-Line”.
 5. Oferta „Sklepu On-Line” obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy danych i materiałów z terenu województwa łódzkiego.
 6. Zamawiający, wysyłając do „Sklepu On-Line” „Wniosek o udostępnienie”, oświadcza w nim, że zapoznał się z treścią REGULAMINU „Sklepu On-Line” w Portalu udostępniania map i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku nie zatwierdzenia REGULAMINU, złożony „Wniosek o udostępnienie” zostaje anulowany.
 7. Potwierdzeniem przyjęcia „Wniosku o udostępnienie” złożonego w „Sklepie On-Line” jest otrzymanie przez Zamawiającego zwrotnej informacji od WODGiK. W treści e-maila znajdzie się informacja mówiąca o tym, że „Wniosek o udostępnienie” wpłynął do „Sklepu on-Line” i przed skierowaniem go do realizacji podlegać będzie weryfikacji. W przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin drogą elektroniczną potwierdzenia wpływu „Wniosku o udostępnienie”, należy skontaktować się telefonicznie z WODGiK wybierając numer telefonu 42 663 36 40.
 8. „Sklep On-Line” zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożonego wniosku drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemożność weryfikacji „Wniosku o udostępnienie” w ciągu 5 dni roboczych spowoduje anulowanie wniosku.
 9. „Wniosek o udostępnienie” uważa się za przyjęty do realizacji w momencie wysłania przez „Sklep On-Line” do zamawiającego e-maila z informacją o pozytywnej weryfikacji „Wniosku o udostępnienie” i przekazaniu go do realizacji.
 10. „Sklep On-Line” przyjmuje wnioski przez 365 dni w roku przez całą dobę. „Wniosek o udostępnienie” złożony w dni wolne od pracy, rozpatrywany będzie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym „Wniosek o udostępnienie” został złożony.

§3. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE ZASOBU

 1. Podstawą do określenia wysokości opłaty są stawki określone w Załączniku do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Należność za materiały należy regulować przelewem. Płatność przelewem należy dokonać przed odbiorem danych i materiałów.
 3. Po zrealizowaniu przelewu, zeskanowany dokument potwierdzający dokonanie przelewu należy wysłać na adres mapy@lodzkie.pl

§4. WARUNKI DOSTAWY DANYCH I MATERIAŁÓW

 1. Standardowy czas realizacji wniosku wynosi do 5 dni roboczych i jest liczony od otrzymania informacji e-mailowej o której mowa w paragrafie 2.9. W przypadku większej ilości wniosków oczekujących na realizację przez WODGiK, czas ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym poinformowaniu Zamawiającego o wydłużeniu terminu realizacji wniosku.
 2. WODGiK uznaje płatność za zrealizowaną po:
  • przedstawieniu przez Zamawiającego potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
  • otrzymaniu informacji o wpływie należności na konto bankowe.
  Po otrzymaniu przez WODGiK potwierdzenia dokonanej płatności, zamówione dane zostają przekazane Zamawiającemu przesyłką pocztową.
 3. Zamówione za pomocą „Sklepu on-Line” materiały można również odebrać osobiście w siedzibie WODGIK.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rejestracja konta Wnioskodawcy korzystającego ze „Sklepu On-Line” jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych przez Administratora Danych, którym jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90 – 051, Al. Piłsudskiego 8, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
 2. Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia korzystania ze „Sklepu on-Line” w tym realizacji i rozliczenia wniosku oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te nie będą ujawniane osobom trzecim.
 3. Wnioskodawca za pośrednictwem „Sklepu on-Line” ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: mapy@lodzkie.pl

REGULAMIN korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych
Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego

 1. Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych określają przepisy:
  2.1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007 z późn. zm.),
  2.2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1629),
  2.3. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 r. Nr 76 poz. 489),
  2.4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1114),
  2.5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.666),
  2.6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm),
  2.7. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. poz. 125).
 3. Osoby korzystające ze zbiorów i usług danych przestrzennych zobowiązane są do przestrzegania obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego umożliwia korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych.
 5. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.
 6. Przeglądanie zbiorów danych przestrzennych Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz wykonywanie na nich dostępnych analiz oraz raportów z analiz jest nieodpłatne.
 7. Linkowanie - umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www linku do Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego jest bezpłatne. Link może mieć postać pliku tekstowego bądź obrazka
 8. Przy korzystaniu z zasobów Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego zabronione jest:
  8.1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego,
  8.2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Bazę Adresowej Województwa Łódzkiego.
 9. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: bawl@lodzkie.pl
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 11. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich w systemie. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 12. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 13. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie. Z odnośników do innych zasobów internetowych Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Bazę Adresową Województwa Łódzkiego.
finansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego WND-RPLD.04.02.00-00-021/09

Beneficjent: Województwo Łódzkie

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego